Židovská zbraň…antisemitismus!

Nic nepřispělo k úspěchům sionismu v západním světě víc, než promyšlený útok na citlivé místo světového veřejného mínění – problém antisemitismu. V souvislosti s tím byly neustále přetřásány skutky nacistického Německa, které pochopitelně na křesťany působily otřesně. V kontrastu s tím bylo ještě celkem lichotivé, když se o někom prohlásilo, že je komunista. A byl to právě odpor křesťanů proti antisemitismu, který přispěl k vytvoření a potvrzení izraelského státu a dokonce připustil okupaci dobytých arabských území, a to i proti Chartě OSN a mezinárodní morálce. Všeobecná averze proti antisemitismu se stala tak silnou, že i plnokrevný Semita – Arab, jakkoli to zní absurdně, měl potíže, aby se proti těmto obviněním uhájil. V lednu 1978 byly narušeny mírové rozhovory v Jeruzalémě, když předseda vlády Begin obvinil z antisemitismu prezidenta Sadata a jeho ministra zahraničí.

 

 

 

Emociální reakce způsobená nacistickou genocidou židů dala vznik jedenáctému přikázání: „nebudeš antisemitou“, a současně i dvanáctému přikázání „musíš být anti-antisemitský“. S cílem realizovat tato nová přikázání odmítli anti-antisemité, vedení organizovaným židovstvem, základní rozdíl mezi odpůrci sionismu a těmi, kteří prostě nemají rádi židy. Dokonce i židovští antisionisté  jsou nazýváni antisemity.

Že dosud existuje nenávist, genocida židů nacistickým Německem je pevně zakořeněná v povědomí člověka a že antisemitismus dosud existuje, nikdo nemůže popřít. Je to jeden z mnoha předsudků, které by měli být vymazány. Existence tohoto jevu by však neměla dát zelenou nemilosrdnému potlačování i té nejkonstruktivnější kritiky státu Izrael a sionistických organizací.

 

V roce 1913 byla založena Protipomlouvačná liga (Anti-defamation League – ADL). Vede neustálou kampaň, aby udržela antisemitismus „při životě“ a využívá údajného antisemitismu k potlačování všech, kdo by se stavěli proti washingtonské politice „Izrael především“. ADL je podporován ostatními židovskými organizacemi a je také velmi dobře financována. Původní posláni ADL, která odsuzovala opravdové předsudky, se změnilo ve špionáž a publikování zvláštní literatury motivované podporou Izraele a zaměřené na eliminaci kritiků sionistické taktiky.

 

Tato nejstarší a nejmocnější židovská organizace na světě, s ročním rozpočtem okolo 7,4 milionů dolarů, má svůj hlavní stan v New Yorku. Má dvacet osm krajských úřadoven v zemi a dvě v Kanadě, profesionální štáb v počtu 300 osob, včetně specialistů v oboru společenských vztahů a komunikace, výchovy, sociálních věd, náboženství a práva. Má své zástupce ve stovkách obcí od pobřeží k pobřeží a má tisíce tajných spojení s občany v USA a v Kanadě. Každá krajská úřadovna má svoje vlastní předsednictvo, složené z prominentních občanů příslušné oblasti. Prostřednictvím četných soukromých i veřejných informací, zaměřených údajně proti předsudkům a bigotnosti, vytváří ADL sama předsudky, které často hraničí s podvodem. V interview v časopise Treu hovořili tři vedoucí činitelé ADL – Benjamin Epstein, Seymour Graubard a Dore Schary – o užívaní tajných agentů. „ADL musí mít velmi širokou síť, aby všechno tohle mohla dělat,“ komentoval časopis Newsweek, který se snažil být jen velmi málo útočný. Nazval její metodologii „vysoce výběrovou“. ADL často vydávala prostřednictvím dalších nakladatelství knihy, které svědčily o tom, že sionistickým záměrům je využívána vlastní špionáž. Obvinění z antisemitismu obsažena v té které knize vypadala věrohodně. Mnohá z nich byla ve skutečnosti pouze polopravdami velmi nepřesnými a pochybenými.

 

Američané, kteří dali v současné době jasně najevo, jak jsou citliví na hrozby vůči jejich soukromí a svobodě, když byla odhalena špionáž osob a s tím spojené nahrávání rozhovorů prováděné CIA, se nikdy nedozvěděli o tom, že se buduje něco, co by mohlo být nazváno „židovským gestapem“ nebo největším nevládním špionážním systémem, který pracuje na západní polokouli. Ve své knize The Pledge (Závazek) konkretizuje velký přítel sionistů Leopard Slater mnohé tajné programy na pomoc Izraeli. Sionisté si zaregistrovali významné židy i křesťany v mnohých zemích světa. Jednali se soudci, úředníky z celnic a s politiky. Podle zprávy FBI prováděli i pašování zbraní a lidí z USA a Evropy do Palestiny až do doby, než došlo k válečnému střetu s Araby. Washingtonský ekonom Robert Nathan se přimlouval u Edgara Hoovera, aby pomohl osvobodit sionistické agenty, kteří byli zatčeni kanadských hranicích za pašování zbraní určených Izraeli. Bedny se zbraněmi byli ukradeny z armádního skladu na Havaji.

 

 

Pod pláštěnkou studia Talmudu učil v New Yorku právník Nahum Bernstein zásadám špionáže a boje muže proti muži. Tato „zpravodajská škola“ patřila instituci ortodoxního náboženství, která se nazývala Národní rada mladého Izraele.

Prostřednictvím B´nai B´rith, ADL a různých sionistických a proizraelských skupin pokračovala izraelská zpravodajská služba v pronikání do všech sfér života Spojených států. Chrámy, synagogy a rabíni spolupracovali. Existoval dokonce cynický vtip, který koloval v Pentagonu: Každé důvěrné vojenské memorandum je zřejmě tištěno ve třech kopiích – „jedno pro Bílý dům, jedno pro ministerstvo zahraničí a jedno pro Tel Aviv“.

Tajná pomoc Izraeli pokračovala také mimo území Spojených států. Na zasedání Výboru nevládních organizací OSN byla v roce 1970 vyslechnuta zpráva o podvratném programu špionáže ve východní Evropě, prováděném americkými židovskými turisti, objednaném a také placeném izraelskou vládou, avšak řízení z B´nai B´rith, což byl krycí manévr.

 

 

 

Růst antisemitismu, kterého se ADL a ostatní izraelské skupiny údajně obávaly, se hodil potřebám sionistů, kteří chtěli, aby si židé více uvědomovali své židovství. Uctívání etnického, universálního judaismu znamenalo v jejich  očích pouze několik starých mužů s pokrývkou hlavy. Avšak pro masy zde byl nový vzrušující izrealismus a uctívání anti-antisemitismu.

Sionistické hnutí od samého počátku zcela jasně naznačovalo svůj vážný zájem na využití předsudku. Theodor Herzl vyjádřil naději, že jakýkoli antisemitismus bude „působit jako hnací síla, která jako vlna budoucnosti přivede židy do zaslíbené země.“ Herzl mimo jiné také napsal: „Antisemitismus vyrostl a pokračuje v růstu – já také.„

 

Sdělovací prostředky velkých měst přispěly na pomoc a hrnec anti-antisemitismu se nepřestal vařit . Sionistická mašinérie měla pod kontrolou sdělovací prostředky, a tak neměla žádné problémy, aby zpracovala na podkladě tří základních témat:

1/ Arabský antisemitismus – nepřátelství arabských států a jejich představitelů, zvláště prezidenta Násira a později Jásira Arafáta a OOP, údajně pramení ze stejné bigotnosti a nenávisti, prokázané již v Hitlerově genocidě.

2/ Ruský antisemitismus – židé v Sovětském svazu a jinde za „železnou oponou“ byli prý oběťmi teroru a musí jim být povolen návrat do Izraele.

3/ Křesťanský antisemitismus – bigotnost, která nejprve pronásledovala židy v Evropě, se údajně stále ukazuje v nepřátelství proti židům a zvláště proti izraelskému státu

 

Byl učiněn pokus spojit fašistickou aktivitu v Argentině s rostoucím podtónem antisemitismu v Egyptě. Na jaře roku 1975 požádal argentinský velvyslanec ve Washingtonu Alejandro Orfila svého dobrého přítele egyptského velvyslance Ašrafa Ghurbála, aby přijal spisovatele, který napsal šovinistickou publikaci. Ghurbál přijal spisovatele Patricia Kellyho na pouhé tři minuty. Kelly nemluvil vůbec anglicky a egyptský velvyslanec znal španělsky a italsky jen několik slov. Jediná další osoba která tam byla přítomna, byl fotograf, kterého Kelly přivedl. Nebyl přítomen žádný tlumočník. Přesto vzniklo „interview“, které židovská telegrafní agentura v Buenos Aires nazvala takto: „Vyhlazovaní judaismu na Blízkém východě je předpokladem arabského osvobození.“ „Interview“ bylo potom rozšířeno sionistickou sítí do celého světa.

 

Washingtonský týdeník Jewish Week nadepsal 3. dubna svůj článek: „Egyptský velvyslanec předpovídá vyhlazení judaismu.“ Pozdější komentář k „interview“ přinesl i šovinistický brooklynský list Jewish Press (11.dubna), který byl nadepsán takto: „Vyhlazení židů.“ Dopisy. Které obsahovaly výstřižky tohoto „interview“, se valily na egyptské velvyslanectví ve Washingtonu. Dokonce i vážený a seriozní anglický list Guardian otiskl podstatnou část tohoto „interview“. Později však přinesl omluvu s tím, že „otiskl materiál černé propagandy, který získal z izraelských, z blíže neurčených pramenů“.       

 

Důvody jsou zřejmé. Ani náboženští ani světští vůdci mnohých židovských organizací si nepřáli zbavit se tak mocné zbraně. Kdyby odstranili předsudky, uvolnili by také oddanost k víře. Kdyby se snažili vymítit bigotnost, pak by fondy pro židovskou národní činnost vyschly. Proto se také s antisemitismem nic neděje. V tom také spočívá konspirace mezi rabinátem, židovskými nacionalisty a ostatními členy organizovaného židovstva v úsilí o udržování předsudků při životě tak, jak to doporučovali Goldmann a Herzl.

 

Z knihy Sionismus od Alfreda Lilienthala

Reklamy

18 komentářů to “Židovská zbraň…antisemitismus!”

 1. Nevím jestli bylo zrovna šťastné citovat Žida Lilienthala a jeho knihu Sionismus. A to z toho důvodu, že zmíněný sice hovoří o tom že židovské (sionistické) kruhy používají antisemitismu jako svého nástroje – ale zároveň do toho vsunul slova typu: „že se jim hodí udržování předsudků“ – a tím nám vlastně rafinovaně podsouvá že antisemitismus je pouze předsudkem nežidů vůči Židům. Čili bych byl velmi opatrný s citáty těchto tzv. „antisionistických Židů“ – jako je Lilienthal, Shahak, apod. Jinak je samozřejmě nesporné že židovské kruhy zneužili i tohoto pojmu pro sebe. Ještě počátkem 20. století je pojem antisemitismus chápán jako sebeobranné hnutí proti nadvládě Židů a jejich zločineckým cílům proti lidstvu! Současný zdegenerovaný člověk však sliší slovo antisemitismus – a vybaví se mu nějaké bezpráví vůči Židům. Čili největší zločinci ze sebe dokázali udělat trpící chudinky, což nemá obdobu v celých dějinách lidstva! Je to největší triumf Židů! Ocitujme si ale jak pojem antisemitismus charakterizuje jeden z největších znalců
  židovské otázky (znalec který v soudním procesu v Bernu
  v roce 1935 prokázal pravost Protokolů sionských mudrců
  a to že pocházejí ze židovských kruhů) Ulrich Fleischhauer
  v jeho knižním díle zvaném Pravé Protokoly sionských
  mudrců (Erfurt 1935):
  „Antisemitismus je stejně starý jako Židovstvo samo. Všude, kde se Židé zdržovali, přesvědčily se hostitelské národy dříve nebo později o škodlivosti, ba nebezpečnosti židovského ducha.

  Už ve starém Egyptě zhruba kolem roku 1 500 př. Kr. rozpoznal domácí národ národohospodářskou škodlivost Židů a vyhnal je ze země. Později v perské a římské říši byli Židé po počátečním trpění vysloveně opovrhováni. Tak např. píše Říman Seneca:
  „Mravy tohoto prokletého národa se již rozšířily do všech zemí, a poražení vnutili své zákony vítězům.” (Uvedeno v Seneca philosophus, ed. Bipont 1782, IV, p. 423.)

  A Tacitus na toto téma říká:
  „Židé se hnusí lidskému pokolení. – – – Opovrhují vším co je nám svaté, zatímco jim je dovoleno vše, co my považujeme za zločinné a bezbožné. – – – Jsou tím nejničemnějším národem.” (Podle Tacitus Hist., 5, 1.)

  Poté, co se Židé ve stále větším počtu rozšiřovali v evropských zemích a zpočátku na ně nikdo nevražil, vedl všude dříve či později jejich postoj k otázkám náboženským, hospodářským a sociálním ve vztahu k hostitelským národům k vyvolávání reakcí, které se občas zvrhly v hrůzná pronásledování a vyhánění. Od konce minulého století je to tzv. antisemitismus, který převzal roli bojovníka proti Židovstvu, a vyvinul se do své nejnovější podoby, do rasového antisemitismu.
  Hlavním důvodem odporu vůči Židům není netrpělivost a nesnášenlivost hostitelských národů, ale nutná obrana.

  Útočníkem totiž není antisemitismus, ale Žid.

  Antisemitismus je vynucené obranné hnutí a není příliš rozhodující, že dříve spočíval spíše na základě věroučném, dnes záleží spíše v rasově-národnostním. Když si Židé stěžují na pronásledování, pak se zdá, že zapomínají na skutečnost, že ono pronásledování je logickým následkem jejich řádění. Způsob chování vůči hostitelským národům je osudově ovlivňován jejich charakterovými vlastnostmi, které jsou tak staré jako jejich národ a nikdy se asi nezmění“.

 2. ČÁSTEČNÝ SEZNAM ŽIDŮ A ŽIDOVSKÝCH MÍŠENCŮ V POLITICE ČSFR, ČR a SR po r. 1989

  Daniel Kroupa, Michael Žantovský, Pavel Rychetský, Jiří Dienstbier, Petr Pithart, Tomáš Sokol, Zdeněk Jičínský, Walter Komárek, Karel Kühnl, Antonín Baudyš, Rita Klímová, Egon Lánský, Radim Palouš, Anna Röschová, Luděk Pachman, Josef Zieleniec, Martin Palouš, Jiří Müller, Jaroslav Šabata, Ján Čarnogurský, Jozef Bakšay, Miloslav Ransdorf, Jiří Ruml, Ivan Čarnogurský, Roman Zelenay, Oldřich Kužílek, Jan Ruml, Jozef Mikloško, Peter Weiss, Pavol Kanis, Fedor Gál, Pavel Bratinka, Michal Kraus, Peter Tatár, Jozef Matula, Václav Klaus (Pružinský), Václav Benda (Charim Afterduft), Petr Mareš, Milan Uhde, Pavel Dostál, Ivan Gabal, Vladimír Špidla, Marek Benda, Karel Dyba, Petr Kučera, Jan Stráský, František Benda, Luboš Dobrovský (Jehudim Guttmann), Jiří Pelikán, Stanislav Devátý, Jan Štern, Pavel Tigrid (Schönfeld), Zdeněk Mlynář, Jan Sokol, Petr Moss, Vladimír Železný (Eisenkraft), Čestmír Hofhanzl, Václav Fischer, Vladimír Mlynář, Richard Falbr, Josef Lux, Cyril Svoboda, František Janouch, Michal Prokop, Pavel Kohout (Hahn), Jaroslava Moserová, Jiří Honajzer, Petr Miller, Rudolf Slánský (Salzmann), Jan Zahradil, Jiří Schneider, Jiří Pehe, Vladimír Vetchý, Jan Kavan, Jaroslav Bašta, Ludvík Vaculík, Jiří Grůša, Zuzana Roithová, Ivo Mathé, Ivan Laluha, Milan Ftáčnik, Richard Salzmann, Tibor Böhm, Otto Kremer, Ivan Hudec, Olex Schlesinger, Karol Stome, Jiří Kincl, Oldřich Černík, Tomáš Ježek, Jan Šolc, Ivan Fišera, Eduard Goldstücker, Vladimír Dlouhý (Fanklstein), Peter Bútora, Boris Zala, Miroslav Kusý, Ján Flamik, Jan Weig,l Eva Rubinsteinová, Jiří Skalický, Pavel Mertlík, Václav Exner, Martin Stropnický, Josef Tošovský, Otakar Motejl, Ivan Klíma (Izák Kauders), Jiří Payne, Jan Kalvoda, Dana Bérová, Vladimír Budínský, Jan Kasl, Jaroslav Kořán, Petr Matějů, Karel Machovec, Václav Grullich, Jozef Wagner, Ivan Pilip, Petr Uhl, Miloš Kužvart, Marie Noveská, Jan Vidím, Eduard Zeman, Jaromír Schling, Martin Bojar, Ivo Svoboda, Ota Šik, Dana Němcová, Jan Kačer, Jaroslav Palas, Jiří Křižan, Mikuláš Dzurinda, Josef Krejsa, David Rath, Dušan Tříska, Emanuel Mandler, Laura Rajsiglová, Zdeněk Masopust, Jan Urban, Petruška Šustrová, Ján Flamik, Ladislav Vlašič, Jan Klak, Ladislav Snopko, Juraj Molnár, Vladimír Prikler, Vladimír Ondruš, Zuzana Mistríková, Ivan Laluha, Peter Sokol, Zuzana Tvrdá, Miklós Duray (Durdžinský), Gábor Zászlos, Olga Pavúková, Jozef Prokeš, Olga Andelová, Vladimír Miškovský, Ladislav Košta, Peter Sokol, Ivan Hudec, Martin Porubjak, Ján Mlynárik, Hvězdoň Kočtúch, Milan Kňažko, Jozef Moravčík, Gabriela Rothmayerová, Štefan Kvietik, Zuzana Tvrdá, Michal Lobkowicz, Jana Bobošíková, Svatopluk Karásek, Tomáš Kvapil, Milan Šimonovský, Viktor Fischl, Alexandr Vondra, Vlasta Parkanová, Petr Bratský, Miroslav Kalousek, Jiří Bílý, Ladislav Jakl, Milan Urban, Václav Krása, Rudolf Blažek, Ivan David, Milan Štěch, Antonín Hrnko, Josef Horský,
  http://www.vzdelavaci-institut.com

  • …je to samozřejmě blbost…myslím onen částečný seznam Židů a židovských míšenců v politice ČSFR, ČR a SR po roce 1989… některé lidi znám osobně od dětských let…např. Jan Klak, který své dětství prožíval v Podivíně (okr.Břeclav)…chodil do řínskokatolického kostela na mše každou neděli,jako jeho další dva bratři, chodil na májové modlení a na roráty jako já…je pravda že v Podivíně bylo před ww2 cca 500 Židů…všichni odvezení za nacistické okupace do koncentračních táborů (Klakovi mezi nimi nebyli) a vrátili se tři…ostatní zahynuli…autor toho seznamu by si měl v tom udělat pořádek…

 3. Josef Bezvlasý Says:

  Pravdou je, že vždy, když sionistická klika cítila, že by se na její aktivitity mohlo přijít a byly by nelibě neseny, uměle vyvolala protižidovské nálady, které zakryly její činnost a zaměstnaly úřady. Hovořím o USA, nemám u sebe, bohužel, knihu, abych mohl citovat, ale zmiňuje se o tomto tématu P. Bakalář v knize „Tabu v sociálních vědách“. Nenávist mnohých národů proti židům již od dávné minulosti zřejmě musí mít nějaký reálný důvod. Jejich úkolem je získat moc nad světem, ale nikoliv silou, jak se o to v minulosti pokoušely mnohé národy a a jejich vůdci, nýbrž ekonomicky. V předválečném Německu bylo cca 90% bankovních domů v držení židovských majitelů. Kolik je to asi dnes? A v jiných zemích světa? Naštěstí náboženská příslušnost, stejně jako národnost člověka je u nás natolik citlivá informace, která se nesmí zveřejňovat a uvádět ani pro potřeby statistického výzkumu, takže se tuto informaci dozvíme, až když bude zřejmě pozdě cokoliv proti tomu podniknout.

 4. Dovolil bych si jen doplnit Vaší reakci. Co se týče financí
  Německa – v současnosti je bankovnictví a průmysl
  Německa zcela v rukou židovstva. Finance jsou dnes
  celosvětově téměř úplně v rukou Židů – vytvářejí
  homogenní celosvětový židovský kapitál – národní
  kapitály už téměř neexistují! V čele světové židovské
  finanční skupiny stojí Rothschildovo finanční a bankovní
  impérium s Bank of England která mu náleží – stejně
  jako ovládá všechny banky v London City! V USA jsou
  to především Chase Manhatten Bank (dřív banka Kuhn
  a Loeb), U. S. Bank, Bank of Amerika, J. P. Morgan, C. R. F,
  Citicorp, atd, atd…Toto konsorcium dnes vystupuje pod
  krycími světovými bankovními domy jako jsou: Světová
  banka, Evropská banka pro rozvoj, Mezinárodní měnový
  fond a desítkami investičních společností – jejichž posláním
  je tzv. vytunelování národních bohatství!! Uměle zadlužili
  všechny státy světa a učinily z nás nevolníky! Židovstvo
  ovládá cca 86% veškerého světového finančního oběživa!!!!

 5. Sionismus je (oficialne) snaha o vytvoreni zidovskeho statu a o presunuti Zidu do nej. Takze napriklad i Hitleruv plan presidlit Zidy na Madagaskar. Pokud je to tak, v tom pripade jsem paradoxne sionista, protoze nemam zajem aby Zide byli rozlezli po Evrope ale aby byli vsichni na jednom malem uzemi. To je ale pro Zidy neprijatelne (parazit nemuze zit z parazita a ani dlouhodobe z miliard dolaru posilanych z USA, ktere jsou jimi pod kontrolou). Nechapu proto nazory, ze sioniste jsou jenom ti zli Zide (a ostatni jsou asi hodni). Myslim, ze sionismus je jen zasterka, silny odpor proti nemu je slyset vetsinou prave od Zidu. Jestli se pletu, tak mi to nekdo vysvetlete.

 6. Pane Petře, pletete se, a rád Vám to vysvětlím. Konečným cílem sionismu není vytvoření židovského státu pro Židy v
  Palestině. Kdyby tomu tak bylo, tak sionismus už dávno
  neexistuje – protože židovský stát Izrael už existuje 60
  let. Jaký je cíl sionismu Vám ocituji z díla Manfreda Adlera;
  Světová velmoc sionismu: „Avšak nejdůležitější poznatek, který vyšel z procesu židovských bratří najevo, formuloval jeden americký zpravodajský list: „‘Most people think purpose of the socalled Zionist movement is to establish a homeland rof refuge Jews in Palestine – not at all. The real purpose uf Zionism is to establish totalitarian global control via a World Supergovernment.’ Tj. ‘Mnozí lidé si myslí, že účelem tzv. sionistického hnutí je vytvoření palestinské domoviny pro židovské bezdomovce. To však v žádném případě. Pravým účelem sionismu je dosažení totální celosvětové kontroly pomocí světové supervlády’!“ (Cit. podle The Washington
  Observer 15. 12. 1969). Čili jak bylo řečeno – cílem sionismu
  je světové panství Židů. Proto tzv. globalizace o jejímž
  pravém pozadí nemá většina lidí ani tušení. Cílem je
  vytvoření jediného světového státu One World pod
  židovskou vládou. Proto se nyní vytváří Evropská unie
  která je předstupněm k One World. Nejmocnější organizací
  která po celém světě prosazuje (skrytě) cíle sionismu je židovský (sionistický) zednářský řád B´nai B´rith. U nás jsou
  jeho členy kupř: Židé – Havel, Klaus a další! Sionismus se
  dělí na tzv. dva směry – na ten oficiální který hlásá že jeho
  cílem je židovský stát, jehož hlasatelem byl především
  Theodor Herzl. A na tzv. duchovní sionismus jehož hlasatelem byl Achaad Haam – a jehož cílem je světové
  panství Židovstva! Achaad Haam byl také pravděpodobně
  autorem tzv. Protokolů sionských mudrců (židovského plánu
  na ovládnutí světa). Pravost těchto Protokolů prokázal
  v roce 1935 v soudním procesu v Bernu znalec této
  problematiky Ulrich Fleischhauer (ve svém znaleckém posudku). Nejlepší české znění Protokolů (i s úvodem),
  které je právě převzato z onoho Fleischhauera – je zveřejněno na http://www.vzdelavaci-institut.com
  Vřele všem doporučuji (R. Helebrandt; Knížata zloby-
  Protokoly sionských mudrců).

 7. Odkud vzdelavaci-institut.com bere informace o národní příslušnosti oněch vyjmenovaných lidí v politice? Děkuji za odpověď. T.S.

 8. Odkud berou židi, informace, že ten, či onen člověk, je antisemita, tomasi? Děkuji za odpověď. David

 9. Tato otázka nedává žádnou odpověď na můj dotaz, anebo ji tam nevidím. Ti lidé se buťo ke svému původu přiznají, anebo nepřiznají. Je snad něco uvedeno v matrikách? Anebo podle ksichtu? Anebo podle členství v židovských organizacích? Prostě mě jen zajímá zdroj. Židé hodnotí nežidy, jak jsem pochopil, podle loajality k jejich otázce. Každý nesouhlas je brán jako antisemitismus., o tom si nedělám iluze.

 10. Semitská rasa je rasa lidí, kteří žijí v okolí Rudého moře, tudíž jsou tam původní Židé, ale i všichni muslimové, kteří tam žijí, takže označovat muslima za antisemitu je zavádějící, byl by totiž sám proti sobě…

 11. Bijec židobijců Says:

  Ten váš seznam židů je komický, prostě jste tam napsali každé jméno, které jste si přečetli v novinách. Goldstüker, Slánský, Zdeněk Mlynář nebo Ota Šik v politice po roce 1989 nikdy nepůsobili.

 12. Veronika Gmal komu: dfens9
  zobrazit podrobnosti 19:18 (Před 21 hod.)

  Dobrý den,

  Jsem studentkou posledního ročníku Sociologie na Masarykově univerzitě v Brně.
  Chtěla bych poprosit o udělení rozhovoru na téma konspirativních teorií.
  Píšu na toto téma magisterskou práci a takovýto rozhovor s provozovatelem webu by byl nesmírně přínosným.
  Bylo by možné se někdy sejít třeba v kavárně a popovídat si o Vašich zkušenostech?

  předem děkuji za pomoc.

 13. No vida, i Lidové noviny jsou prosáklé židama. Mé články pojednávající o světové vládě, cikánech, židech, rusácích, se pár lidem nelíbily, a jen co napsal jeden žid toto :
  „Ja jsem Zid. Mate snad neco proti tomu, jakkoliv se jmenujete? Souhlasim s pani Nulickovou a pani Dubcovou a ptam se administratorek…co na tyto clanky rika Vas zaludek? A vase, jindy tolik proklamovane, dodrzovani kodexu? Klidne si mne muzete povazovat za udavace ale tato autorka nepatri na verejny blog.“, tak mé články zmizely v nedohlednu. A na závěr jeden vtip :
  V Americe volá do rádia chlapeček ,,K smrti nenávidím ostatní rasy! Jsem rasista?“ A hlasatel se vážně zamyslí: ,,To je složitá otázka, pokud jsi Žid, tak jsi správně ortodoxní, pokud jsi Muslim, tak jsi pravý Mujahedin, pokud jsi Japonec, tak jsi vlastenec a patriot, pokud jsi černoch, tak jsi nevinná oběť bílého teroru, ale pokud jsi běloch, tak jsi ZASRANÁ FAŠISTICKÁ SVINĚ!!!“
  Myslím, že je tento vtip až hrozivě pravdivý.

 14. Michal Sedlák Says:

  Židů je ve světě asi 1%, avšak nositelů Nobelovy ceny je jich 25%, a to ještě jsou Švédové dosti antisemitští.

  • Kdyby se ostatní lépe učili a více vzdělávali.
   Tento poměr by byl jiný.

   • Neregistrovaný, neoznačený = nebezpečný Says:

    Ono je to také hodně o možnostech a protekcionismu. Osobně znám několik (asi 3) extrémně technicky nadané jedince, ale nemají správný původ „po matce“ a tak ani nedostali příležitost. Celý život tráví v dělnických profesích a ve volném čase si rozvíjejí znalosti NAD úrovní inženýrů, kterých znám osobně asi 15. Ale ti talentovaní nemají „vzdělání“, neboť jsou to vyhraněné osobnosti.

 15. totimuzebejtjedno Says:

  Hitlerovy děti … je mi zle … možná bych do tý Osvětimi nebo Dachau poslala vás, jeden den a dobrovolně byste se šli dotknout drátu…
  Lidi se nepoučí, nikdy …

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: